Regulamin realizacji bonów podarunkowych

Regulamin realizacji bonu podarunkowego

Bon podarunkowy, Voucher – dokument wystawiony przez REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu, umożliwiający realizację usług z oferty REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu.
Nabywca – osoba, która zakupiła bon podarunkowy w REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu.
Użytkownik – pełnoletnia osoba, korzystającą z bonu podarunkowego, akceptująca niniejszy regulamin.

------

1. Użytkownik, aby skorzystać z bonu podarunkowego, musi dokonać telefonicznie wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem tel.: 500244070, podając kod vouchera.
2. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu bon podarunkowy uprawniający go do realizacji usługi.
3. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
4. Bon podarunkowy przeznaczony jest do wykorzystania na wskazaną usługę (jeżeli jest to opisane na bonie), z możliwością zamiany na inną usługę z oferty o podobnej wartości lub przeznaczony jest do wykorzystania na wiele usług z oferty.
5. W przypadku realizacji usługi o wartości niższej niż wskazana w bonie podarunkowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty. Natomiast w przypadku realizacji usługi o wyższej wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką przed wykonaniem usługi.
6. Bon podarunkowy na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że opis stanowi inaczej.
7. Bon ważny jest przez 180 dni od chwili zakupu.
8. Data ważności bonu podarunkowego nie ulega przedłużeniu.
9. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu wygasają.
10. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem.
11. W przypadku braku anulacji zarezerwowanych usług, określonych przy rezerwacji, bon podarunkowy uznaje się za wykorzystany.
12. Użytkownik ma prawo do wyboru poszczególnej usługi do równowartości podanej kwoty.
13. Jeżeli użytkownik nie wykorzysta całej kwoty wyszczególnionej na bonie, różnica nie jest zwracana w gotówce, tylko może być wykorzystana w przyszłości.
14. REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie bonu podarunkowego, po przekazaniu go Nabywcy.
15. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do REHA-PRUS Gabinet fizjoterapii i masażu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu podarunkowego.